Nejlepší a nejlevnější advokáti

PORADENSTVÍ PRO VOLBU A VÝBĚR ADVOKÁTA V OBLASTECH PRÁVA:

RODINA
DĚTI
DOMÁCÍ NÁSILÍ
VZDĚLÁNÍ
SENIOŘI
více
VLASTNICTÍ
NEMOVITOSTI
BYDLENÍ
PRODEJE
PRONÁJMY
více
ZAMĚSTNANCI

PROPOUŠTĚNÍ
BOSSING
PRACOVNÍ SMOUVY
ŠIKANA
více

OSOBNÍ ZÁLEŽITOSTI
POŠKOZENÍ, ÚRAZY
UBLÍŽENÍ, ÚJMA
POJIŠTOVNY
více
TRESTNÍ PRÁVO

KRIMINÁLNÍ ČINY

POLICIE
více

IMIGRACE
AZYLOVÉ PRÁVO
EXTRADICE
více

 

ADVOKÁTI NA NAŠE DOPORUČENÍ VÁM POSKYTNOU PRÁVNÍ PORADENSTVÍ V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH:

  Podnikání

  Poradíme Vám s jakýmkoli problémem související s Vaší podnikatelskou činností. Nezáleží, zda činnost zakládáte, provozujete nebo ukončujete. Poradíme Vám, jak získat živnostenské oprávnění, koncesi, jak založit obchodní společnosti všech forem. Dále Vám vysvětlíme daňovou a účetní problematiku, smluvní vztahy, systém sociálního pojištění, právní ochranu spotřebitele, hospodářskou soutěž, průmyslové a duševní vlastnictví, zadávání veřejných zakázek, celní řízení, logistiku, bezpečnost při práci, dodržování hygienických podmínek, skladování, zákonu o ochraně životního prostředí, zákonu o ochraně osobních údajů, problematiku pracovního, obchodního a živnostenského práva, hospodářské styky se zahraničím, získávání dotací z evropských fondů a získávání rychlých zvýhodněných úvěrů. Sdělíme Vám také možná rizika a vznikající odpovědnosti při podnikání. Dále rušení a likvidace obchodních společností, jmenování a odvolávání orgánů, změny sídla společnosti, převody obchodních podílů, akcií, členských práv a povinností spojených s členstvím v družstvu, zvyšování či snižování základního kapitálu.

  Ochranné známky - průmyslové vlastnictví

  Podáme vám informace o tom, co to je duševní vlastnictví, jak je možné jej chránit proti zcizení, zneužití a jak využít duševní vlastnictví ve prospěch svůj a své společnosti. Dále řešíme: národní ochranné známky CZ, mezinárodní ochranné známky MZN, ochranné známky Společenství CTM, ochranu vynálezu a designu - patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, průmyslové vzory Společenství, dále rešerše, prodloužení platnosti ochranných známek, ochranu proti neoprávněnému užívání ochranné známky a mnoho dalšího.

  Majetkoprávní vztahy a náhrada škody

  Odpovíme Vám na dotazy ohledně závazků vyplývajících z vlastnictví, spoluvlastnictví, podílového vlastnictví nebo společného jmění manželů k věcem movitým i nemovitým. Zpravíme Vás o náležitostech dědictví, restituce a všech typech smluv.

  Pracovněprávní vztahy a zaměstnanost

  Sdělíme Vám Vaše zaměstnanecká práva a povinnosti a poradíme Vám, jak řešit spor se zaměstnavatelem, například otázky pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, vznik pracovního poměru volbou či jmenováním, změnu pracovního poměru, přeložení zaměstnance, právní úkony související s ukončením pracovního poměru, hromadná propouštění, mzdy a platy, překážky v práci, odpovědnost za škodu, bezpečnost práce, problematiku diskriminace. Dále jak jednat v případě nezaměstnanosti a potřeby rekvalifikace.

  Rodina a mezilidské vztahy

  Obraťte se na nás, pokud chcete uplatnit svá rodičovská a manželská práva, řešíte rozvod, vyživovací povinnost, osvojení, úpravu majetkových vztahů v manželství či před jejím uzavřením, problematiku výchovy a výživy nezletilého dítěte, rodičovskou zodpovědnost, určování otcovství, pěstounskou péči nebo registrované partnerství. Neváhejte se na nás obrátit v případě domácího násilí.

  Správní právo

  Zodpovíme Vám na dotazy týkající se správního řízení, zastupování před orgány veřejné správy, svobodného přístupu k informacím, ochrany osobních údajů, přestupků a jiných správních deliktů, pobytu občanů EU v ČR, víz a povolení k pobytu cizinců v ČR, státního občanství ČR.

  Bydlení

  Zodpovíme Vaše dotazy ohledně závazků či práv, ať už bydlíte v nájemním, soukromém či družstevním bytě. Pomůžeme Vám řešit problémy spojené se vznikem, zánikem a změnami nájemních či podnájemních smluv, právech a povinnostech pronajímatele, úpravách cen služeb. Odpovíme na Vaše dotazy ohledně hlášení trvalého pobytu, právech a povinnostech vyplývajících z vlastnického a spoluvlastnického práva, výměny nájemních bytů, převodu nájemních smluv a bydlení na základě věcného břemene.

  Finanční tíseň a rozpočtová problematika

  Vysvětlíme Vám, jaké daně se Vás týkají a jaká práva a povinnosti máte, ať jste dlužník či věřitel. Poradíme Vám, jak se oddlužit pomocí osobního bankrotu - insolvenčního řízení. Obraďte se na nás v případě neschopnosti splácet půjčky a úvěry. Poradíme Vám, jak informovat a domluvit se s věřiteli na včasném řešení problému, dříve než vyústí v podání žaloby a exekucí majetku. Sdělíme Vám veškerá rizika spojená se zadlužením.

  Ochrana spotřebitele

  Sdělíme Vám jak uplatnit reklamace výrobků a služeb a seznámíme Vás s Vašimi právy. Nejčastějšími dotazy jsou: místo uplatnění reklamace, možnost vrácení peněz, nákup přes internet, neuznání reklamace, reklamační lhůta, podmínky vyřízení reklamace, nedostatky v kupní smlouvě, odstoupení od smlouvy, zrušení provozovny, rozdíl ceny zobrazené a skutečné. Dotazy jsou adresovány nejčastěji na autobazary, cestovní kanceláře, internetové obchody a telekomunikace.

  Občanské soudní řízení

  Odpovíme Vám na dotazy ohledně sepsání žalob, vysvětlíme systém soudů a sdělíme nutné informace v případě exekucí.

  Trestní právo

  Jste-li trestně stíhán/á, podáme Vám informace o soudním řízení a uplatněním Vašich práv. Poskytneme Vám pomoc před zahájením trestního stíhání, dále v otázkách trestní obhajoby, podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, zastupování poškozených a poradenství obětem trestných činů, přípravě trestního oznámení či stížností.

  Ústavní právo

  Dozvíte se, jak se bránit diskriminaci a jak jednat, abyste se diskriminace nedopouštěli. Podáme Vám informace o lidských právech a za jakých podmínek se můžete obrátit na ústavní soud.

  Autorské právo

  Nabízíme pomoc při správě autorských práv a práv souvisejících s právy autorskými a to ve vztahu k tuzemským i zahraničním subjektům. Převážně pro činnost divadelní, literární, výtvarného umění, architektury a především audiovizuálních děl.

  Právo ČR

  Zasvětíme Vás do pramenu práva a právních vztahů v ČR.

  Právní systém EU

  Pomůžeme Vám zorientovat se v právním systému EU, informujeme Vás o volném pohybu osob v rámci EU a spotřebitelských právech.

  Sociální dávky

  Poradíme Vám, v jaké šíři a výši máte nárok na státní sociální dávky, a to ať jste na rodičovské dovolené, důchodcem/důchodkyní, studentem/studentkou, se zdravotním postižením, bez práce nebo v nízkopříjmové skupině.

  Sociální pomoc

  Poradíme Vám, kam se obrátit, když se chcete zbavit závislosti, obstarat si sociální bydlení nebo zaopatřovací péči.

  Pojištění

  Vysvětlíme Vám Vaše práva a povinnosti vyplývající z Vašeho zdravotního a sociálního pojištění. Poradíme Vám, jak získat informace, které rozptýlí Vaše pochybnosti a umožní úhradu dluhu na pojistném. Pomůžeme Vám vypočítat míru mateřské dovolené, starobního a invalidního důchodu.

  Zdravotnictví

  Od nás získáte všechny informace o právech pacientů, darování krve, plazmy a zdravotních zařízení.

  Školství a vzdělávání

  Získáte od nás informace o systému školství v České republice - jak vybrat vhodné vzdělávací zařízení, jaká jsou práva a povinnosti rodiče, jehož dítě studuje.

  Ekologie, právo životního prostředí

  V případě živelné pohromy Vás informujeme, jak si v této situaci počínat. Podáme Vám taktéž základní informace, jak vést ekologickou domácnost.

  Pomoc před pachateli z řad Policie ČR

  Obraťte se na nás pokud jste byli obětmi trestného činu, jehož pachatelem je policista nebo zaměstnanec Policie ČR, a to i pokud si nejste jisti s postupem, který policista použil, stejně tak, pokud máte jakékoliv podezření k porušení svých práv ze strany Policie ČR.

  Cizinecká a uprchlická problematika

  Poradíme vám s problematikou související s povolováním vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, odhalováním nelegální migrace, uplatňováním represivních opatření vůči cizincům zdržujícím se na území České republiky v rozporu se zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů, plněním úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv a přímo použitelných právních předpisů Evropského společenství a řešení trestné činnosti spáchané v souvislosti s překračováním státních hranic a s přeshraniční trestnou činností.

  Domácí násilí

  Poradíme vám v otázkách sociálně-právní ochrany dětí v České republice. Například pokud bylo dítě týrané, sexuálně zneužívané, traumatizované jakoukoliv ohrožující situací (přepadení, fyzický útok, dopravní nehoda), úzkostné, bojácné, nejisté, sklíčené, s poruchami mezilidských vztahů (v rodině, mezi vrstevníky apod.) Chceme pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech.

  Vzory či vypracování smluv, jiných právních dokumentů a podání

  Na přání od nás získáte potřebné vzory smluv (z více jak 1000 ks) či vypracujeme smlouvy, jiné právní dokumenty a podání ve věcech: práva občanského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního, finančního, živnostenského či práva duševního vlastnictví, a v řízení: soudním, trestním, notářském a správním.

  Dále poskytujeme rozbory smluv a jiných právních dokumentů či podání. Zastupování u soudu či správního orgánu